Wettelijk kader betreffende de BHV

In de Arbowet staat omschreven, waaraan een werkgever moet voldoen op het gebied van veiligheid en gezondheid van de werknemers. Hieruit vloeit de verplichting voort, een bedrijfsnoodorganisatie samen te stellen welke in geval van calamiteiten de eerste noodzakelijke hulp kan bieden in afwachting van de professionele hulpverlening. We noemen dit ook wel de voorpostfunctie van de bedrijfshulpverlener.

Een gedeelte van de voor ons relevante wetstekst is hieronder weergegeven. Ga voor de volledige tekst naar Arbeidsomstandighedenwet.


Hoofdstuk 2, artikel 3

e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

Hoofdstuk 3, artikel 15

1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
3 De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Maak nu de vragen


Naar 2. Algemene richtlijnen BHV